Privacybeleid

Blaklader Workwear Center BV, een vennootschap naar Nederlands recht met ondernemingsnummer NL859118058B01 en het geregistreerde adres op Loberingemaat 7h, NL-7942 JD MEPPEL (hieronder genaamd als “Blåkläder Workwear Center BV”), verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasbare wetgeving, inclusief de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (“AVG”), als gegevensbeheerder.

 

1   SOORTEN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE BLÅKLÄDER WORKWEAR CENTER BV VERWERKT

Blåkläder Workwear Center BV zal persoonlijke gegevens verwerken die door u verstrekt zijn en/of die Blåkläder Workwear Center BV van u verzamelt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U AAN BLÅKLÄDER WORKWEAR CENTER VERSTREKT

Wanneer u met Blåkläder Workwear Center BV communiceert in uw rol als vertegenwoordiger of contactpersoon van de organisatie waarvoor u werkt of als bezoeker van onze website, bezoeker of deelnemer van onze evenementen, abonnee van onze nieuwsbrief, tijdschrift of bij het downloaden van materiaal van de Blåkläder Workwear Center website, zal Blåkläder Workwear Center de persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt verwerken. Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en die wij verwerken, kunnen bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, titel of rol, postadres, emailadres, telefoonnummer en relatie met Blåkläder Workwear Center zijn.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE BLÅKLÄDER WORKWEAR CENTER VAN U VERZAMELT

Wanneer u met Blåkläder Workwear Center BV communiceert in uw rol als vertegenwoordiger of contactpersoon van de organisatie waarvoor u werkt of als bezoeker van onze website, bezoeker of deelnemer van onze evenementen, abonnee van onze nieuwsbrief, tijdschrift of bij het downloaden van materiaal van de Blåkläder Workwear Center website, zal Blåkläder Workwear Center BV persoonlijke gegevens van u verzamelen. Dit is bijvoorbeeld uw IP-adres, informatie over welke sub-pagina u heeft bezocht en of u de e-mails van Blåkläder Workwear Center BV heeft geopend.

PERSOONLIJKE GEGEVENS OVER DERDE-PARTIJEN INBEGREPEN IN DE COMMUNICATIE

Blåkläder Workwear Center BV ontvangt mogelijk e-mails of andere informatie die persoonlijke gegevens over derden bevatten en verwerkt daarom dergelijke gegevens. Indien nodig, zal Blåkläder Workwear Center BV u als derde-partij apart op de hoogte stellen van de verwerking.

BEPAALDE PROJECTEN EN SITUATIES

Blåkläder Workwear Center BV kan aanvullende persoonlijke gegevens over u verwerken in bepaalde situaties en omstandigheden zoals bijvoorbeeld in het geval u deelneemt aan onze trainingsevenementen, u zich registreert met een account in onze online winkel etc. Blåkläder Workwear Center BV zal u dan afzonderlijke en aanvullende informatie geven betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens in dergelijke situaties.

 

2   WAT ZIJN DE DOELEINDEN EN DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE VERWERKING?

Het is belangrijk dat u de doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Blåkläder Workwear Center BV begrijpt, alsook onze wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens.

CONTRACT TUSSEN U OF UW ORGANISATIE EN BLÅKLÄDER WORKWEAR CENTER

Om Blåkläder Workwear Center's verbintenis jegens u of uw organisatie te kunnen nakomen, verwerkt Blåkläder Workwear Center BV uw persoonlijke gegevens, zoals uw voor- en achternaam, titel of functie, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en status van uw relatie met Blåkläder Workwear Center BV. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens door Blåkläder Workwear Center BV met betrekking tot u als privébedrijf is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract of om stappen te ondernemen om dat contract aan te gaan. Als uw contact heeft met Blåkläder Workwear Center BV in uw rol als vertegenwoordiger of contactpersoon voor uw organisatie is, zal Blåkläder Workwear Center BV uw persoonlijke gegevens (die hierboven zijn vermeld) verwerken om de verbintenis van Blåkläder Workwear Center BV met uw organisatie te vervullen. De wettelijke basis betreffende het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Blåkläder Workwear Center BV, is dat dit noodzakelijk is om het doel van Blåkläder Workwear Center BV te vervullen om met een vertegenwoordiger van zijn zakenpartner te communiceren om de zakelijke relatie te kunnen vervullen. De belangen van Blåkläder Workwear Center BV hebben voorrang op uw potentieel belang in het beschermen van uw persoonlijke privacy.

MARKETINGDOELEINDEN

Blåkläder Workwear Center BV zal uw naam, e-mailadres en regulier adres verwerken voor marketingdoeleinden met, onder andere, elektronische communicatiediensten. Directe marketing kan per gewone post of per e-mail worden verzonden. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Blåkläder Workwear Center BV voor marketingdoeleinden, is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan het rechtmatige belang van Blåkläder Workwear Center BV om de producten van Blåkläder op de markt te brengen voor u en de organisatie die u vertegenwoordigt. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Blåkläder Workwear Center BV voor marketingdoeleinden heeft voorrang boven uw potentieel belang in het beschermen van uw persoonlijke privacy.

BOEKHOUDKUNDIGE DOELEINDEN

Blåkläder Workwear Center BV verwerkt informatie over financiële transacties tussen Blåkläder Workwear Center BV en uw organisatie voor boekhoudkundige doeleinden, wat de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan omvatten (zoals uw voor- en achternaam, titel of rol, postadres, e-mailadres en telefoonnummer). De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Blåkläder Workwear Center BV voor boekhoudkundige doeleinden, is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan het rechtmatige belang van Blåkläder Workwear Center BV om onze wettelijke verplichtingen op grond van toepasselijke boekhoudwetgeving na te komen.

 

 

3   HOE LANG ZAL BLÅKLÄDER WORKWEAR CENTER UW PERSOONLIJKE DATA VERWERKEN?

Blåkläder Workwear Center BV zal uw persoonlijke gegevens bewaren zolang als nodig voor de verwerking gerelateerd aan de doeleinden en wettelijke basis omschreven in hoofdstuk 1 en 2 hierboven. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties/systemen en voor verschillende doeleinden. Persoonlijke gegevens die uit het ene systeem zijn verwijderd, kunnen verder worden verwerkt en opgeslagen in een andere locatie/systeem voor andere doeleinden. 

Persoonlijke gegevens die Blåkläder Workwear Center BV verwerkt om de contractuele verplichtingen van Blåkläder Workwear Center BV jegens u of de door u vertegenwoordigde organisatie na te komen, zullen niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor Blåkläder Workwear Center BV om zijn contract met u of uw organisatie na te kunnen komen.

Persoonlijke gegevens die Blåkläder Workwear Center BV verwerkt voor marketing doeleinden zullen worden verwerkt en opgeslagen voor een periode van maximaal één jaar nadat wij informatie hebben ontvangen dat u niet langer de contactpersoon voor uw organisatie bent.

Persoonlijke gegevens die Blåkläder Workwear Center BV verwerkt voor boekhoudkundige doeleinden zullen, in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudwetgeving, maximaal zeven jaar worden bewaard.

 

4   AAN WIE BRENGT BLÅKLÄDER WORKWEAR CENTER BV UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OVER EN WAAR WORDEN ZE GEOGRAFISCH VERWERKT?

Naast het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Blåkläder Workwear Center BV, kan dit ook verwerkt worden door anderen. Uw persoonlijke gegevens zullen bekend worden gemaakt aan en verwerkt worden door filialen en verkopers van Blåkläder Workwear Center BV voor het behandelen van het contract met u of de organisatie die u vertegenwoordigt, inclusief het bieden van relevante klantenondersteuning.  

Blåkläder Workwear Center BV kan ook uw persoonlijke gegevens openbaar maken om een fusie, overname of verkoop van alle of enkele delen van Blåkläder Workwear Center BV mogelijk te maken.

Blåkläder Workwear Center BV kan ook uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan autoriteiten die vereisen dat Blåkläder Workwear Center BV dergelijke gegevens vrijgeeft.

Uw persoonlijke gegevens worden ook bekendgemaakt aan bedrijven die namens Blåkläder Workwear Center BV persoonlijke gegevens verwerken, de zogenaamde gegevensverwerkers. Blåkläder Workwear Center BV heeft overeenkomsten gesloten die ervoor zorgen dat gegevensverwerkers uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid en de instructies van Blåkläder Workwear Center BV.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden bekendgemaakt aan entiteiten zowel binnen als buiten de EU en EER. In het geval dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een entiteit buiten de EU/EES, zal Blåkläder Workwear Center BV alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven en de nodige stappen ondernomen worden om te zorgen dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met wat is bepaald in de wet (voornamelijk in de AVG).

 

5   UW RECHTEN

Wanneer Blåkläder Workwear Center BV uw persoonlijke gegevens verwerkt, heeft u bepaalde wettelijke rechten. Houd er rekening mee dat de uitoefening van deze rechten onderworpen is aan bepaalde eisen en voorwaarden zoals uiteengezet in de wet (voornamelijk in de AVG).

UW RECHT OM TE WORDEN INGELICHT EN RECHT OP TOEGANG

U heeft het recht om te worden ingelicht over hoe Blåkläder Workwear Center BV uw persoonlijke gegevens verwerkt. Daarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld, dewelke Blåkläder Workwear Center BV aanmoedigt om aandachtig te lezen. Daarnaast heeft u het recht om op schriftelijk verzoek, kostenloos informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens Blåkläder Workwear Center BV bewaart en hoe deze worden gebruikt en verwerkt. Klik hier voor de contactgegevens van Blåkläder Workwear Center BV.

Indien uw verzoek ongegrond of buitensporig is bevonden, bijvoorbeeld mocht u regelmatig en op een korte termijnen vragen om informatie of een kopie van uw persoonlijke gegeven, heeft Blåkläder Workwear Center BV het recht om een reactie op uw verzoek te weigeren of om een redelijke vergoeding in rekening te brengen die de administratieve kost van de door u gevraagde actie dekt.

UW RECHT OP AANPASSINGEN EN VERWIJDERING

In het geval dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om te verzoeken dat Blåkläder Workwear Center BV de persoonlijke gegevens corrigeert, aanvult of verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden, heeft u het recht om te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen (zoals vermeld in de AVG). Op voorwaarde dat uw verzoek binnen één van de van toepassing zijnde omstandigheden valt, zullen wij uw persoonlijke gegevens wissen.

UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor directe marketing doeleinden, inclusief profileeranalyses.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor directe marketing, inclusief profileeranalyses, kan u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te versturen naar gdpr@blaklader.com.

UW RECHT OM VERWERKING TE BEPERKEN

Onder bepaalde omstandigheden (uiteengezet in de AVG) heeft u het recht om aan te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. In dat geval zullen uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van opslag, enkel verwerkt worden met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van wettelijke claims of voor de bescherming van de rechten van een natuurlijk of rechtspersoon of om redenen van publiek belang.

UW RECHT OP GEGEVENSOVERDRACHT

Onder bepaalde omstandigheden, (uiteengezet in de AVG), heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens, die u aan Blåkläder Workwear Center BV heeft gegevens, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en leesbaar formaat voor het verzenden van dergelijke gegevens naar een andere controller. U heeft ook het recht om, indien technisch mogelijk, te vragen dat persoonlijke gegevens rechtstreeks van ons worden overgedragen aan een andere controller.

UW RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

We raden aan om ons te contacteren indien u vragen heeft betreffende dit Privacybeleid of indien u niet tevreden bent met de manier waarop Blåkläder Workwear Center BV uw persoonlijke gegevens verwerkt.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit betreffende Blåkläder Workwear Center BV’s verwerking van persoonlijke gegevens of de afhandeling van alle vragen die hiermee verband houden.  

 

6   COOKIES

Blåkläder Workwear Center BV gebruikt cookies op de website www.bkwc.nl.

Lees het Cookiebeleid van Blåkläder Workwear Center BV hier.

 

7   WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Blåkläder Workwear Center BV kan dit Privacybeleid regelmatig aanpassen  Elke nieuwe versie van dit Privacybeleid zal beschikbaar worden gemaakt op de website van Blåkläder Workwear Center BV.

 

 


Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie:
nieuwegein@bkwc.nl
Tel.nr. +31 522 246742